KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

Veri sorumlusu:  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Bursa Ticaret Siciline 42176 sicil numarası ile kayıtlı, Kayapa San. Bölgesi Yeşil Cad. No:9/1 Nilüfer-Bursa adresinde yerleşik Oskim Oto. San. Tic. AŞ.  (“Veri Sorumlusu”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri:

İlgili Kişi Kişisel Veri Üst Kategorisi Kişisel Veri Alt Kategorisi
Çalışan Adayı Kimlik Bilgisi Ad-Soyad;
İletişim Bilgisi Adres; E-Mail; Telefon No;
Eğitim ve İş Bilgileri Cover Letter; CV/Özgeçmiş; Son Mezun Olunan Okul; Son Çalışılan Şirket Adı; Başvurulan Pozisyon
Hukuki İşlem Bilgisi Log Kayıtları; IP Adresi

 

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Veri Sorumlusu’na açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan ve size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; KVK Kanunu’nun 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

Çalışan Adaylarının Başvuru, Seçme, Değerlendirme ve İşe Alma Süreçlerinin Planlaması ve/veya Yürütülmesi.

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği:

Toplanan çalışan adayı kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt dışında bulunan sunucularda barındırılması ile yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik iş ortaklarımıza, şirket yetkililerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi:

Veri Sorumlusu, kişisel verileri çalışan adayının iş başvurusu ile elde ederek KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (ör; iş başvuruları olumsuz sonuçlanan adayların CV’lerinin tekrar değerlendirmeye alınmak üzere 1 yıl ile saklanması, kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan sunucularda işlenmesi)
 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör; çalışan adayı tarafından cv ve başvuru formu gönderilmesi)
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (ör; adres-iletişim bilgilerinin işlenmesi)
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör; çalışan mülakat notları)

 

Veri sahibinin hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan adayı, aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret hariç olmak üzere ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.